Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Regnskap og revisor

11. Regnskap og revisor

Etikk i regnskapsarbeidet handler om å vise rettferdighet, ærlighet og ansvarsfølelse i forhold til alle interessegrupper. Etisk bevissthet får betydning også i tilfeller hvor regnskapsreglene ikke gir svar på hva som er korrekte handlemåter.

Autorisert regnskapsfører er betegnelsen på en regnskapsfører som er blitt godkjent av Finanstilsynet slik at hun har rett til å føre regnskap for andre. For å kunne få autorisasjon må søkeren oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis, og ellers være økonomisk vederheftig.

Kravet om pålitelighet og fullstendighet innebærer at alle forretningstilfellene blir registrert, at registreringene er virkelige og bare angår bedriften, og at registreringene skjer til rett tid, på riktige kontoer og med korrekt beløp.

Brudd på regnskapsloven kan medføre straff i form av bøter eller fengsel.

Revisjonsplikt. Som hovedregel har alle regnskapspliktige plikt til å ha revisor. Unntatt fra loven er enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper med en årlig omsetning under fem millioner kroner, og aksjeselskaper etter visse regler (aksjeloven § 7-6).

Revisorens oppgave er å påse at:

  1. årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrift
  2. bedriftens ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrift
  3. årsberetningen er utarbeidet i samsvar med lov og forskrift, og at opplysningene stemmer med årsregnskapet
  4. formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll

Når revisoren har gransket regnskapet for et år, skal han utarbeide en revisjonsberetning. Her skal han presentere resultatet av revisjonen og bekrefte at revisjonen er utført i samsvar med lover, forskrifter og god revisjonsskikk.