Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Regnskap

2. Regnskap

Regnskap er et system for å registrere, måle og kommunisere den økonomiske aktiviteten i en bedrift. Regnskapet skaffer informasjon om den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt og det økonomiske resultatet av virksomheten i en periode.

Balansen er en oversikt over bedriftens eiendeler og hvordan den har skaffet til veie kapital for å finansiere disse. Balanselikningen viser at summen av eiendeler alltid må være lik summen av egenkapital og gjeld. Av denne følger egenkapitallikningen: Egenkapital = eiendeler – gjeld. En endring i en balansepost medfører alltid en endring i minst en annen balansepost.

En konto er en tosidig oppstilling. Venstresiden kalles debet og høyresiden kredit. Kontoene til de postene som står på debetsiden av balansen kalles eiendelskontoer, og kontoene til de postene som står på kreditsiden av balansen kalles egenkapitalkontoer og gjeldskontoer. Posteringsregler for balansekontoene:

  • Når en eiendel øker, debiteres eiendelskontoen. Når en eiendel minker, krediteres kontoen.
  • Når egenkapitalen øker, krediteres egenkapitalkontoen. Når egenkapitalen minker, debiteres kontoen
  • Når en gjeldspost øker, krediteres gjeldskontoen. Når en gjeldspost minker, debiteres kontoen.

Resultatkontoer er kontoer for inntekter og kostnader. De avsluttes mot Resultat hvor periodens resultat (overskudd eller underskudd) beregnes. Disse kontoene er underkontoer av egenkapitalen. Posteringsregler for resultatkontoene:

  • Når en inntekt øker, krediteres inntektskontoen (egenkapitalen øker).
  • Når en kostnad øker, debiteres kostnadskontoen (egenkapitalen minker).

Det dobbelte bokholderis prinsipp går ut på at alle økonomiske hendelser skal registreres med like store beløp til debet og kredit av to eller flere kontoer. For bedre oversikt og system deles kontoene inn i klasser og tildeles kontonummer. Alle posteringer må dokumenteres med bilag.

Konto for eieren privat er en underkonto av kontoen for eierens kapital. Privatuttak skal ikke påvirke beregningen av bedriftens resultat.

For å finne korrekt resultat i en periode, må vi skille mellom utgifter og kostnader. En utgift er kjøp (anskaffelse) av ressurser (varer og tjenester). En kostnad er forbruk av ressurser, målt i penger.

Tidsavgrensninger eller periodiseringer går ut på å korrigere periodens registrerte utgifter slik at regnskapet viser riktige kostnader for perioden. Det kan også være aktuelt å periodisere inntekter.

Periodens varekostnad er kostprisen (hva bedriften selv har gitt) for de varene den har solgt. For å finne denne må vi korrigere periodens varekjøp med beholdningsendringen i perioden.

Gjennom avskrivninger fordeler vi kostprisen for et anleggsmiddel på de årene anleggsmiddelet er i bruk, samt får frem riktig verdi i balansen.

Fremgangsmåte ved føring og avslutning av regnskap i enkeltpersonforetak. Se eksemplet med Første Bud i boka.