Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bedrifter

1. Bedrifter

En bedrift eller virksomhet er en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næring.

De mest vanlige foretaksformene er: Enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (solidarisk ansvar ANS og delt ansvar DA), aksjeselskap (AS) og norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Det som foregår i en bedrift, kan deles inn i hoved- og støtteaktiviteter. Typiske hovedaktiviteter er: Innkjøp og lagring, tilvirkning, markedsføring/salg og service. Støtteaktiviteter er: Organisasjon, ledelse, personalutvikling, teknologiutvikling og økonomistyring.

Arbeidsbetingelsene er de forutsetninger og begrensninger bedriften arbeider under. De interne arbeidsbetingelsene gjelder forhold internt i bedriften, og som bedriften har størst kontroll over. Dette er forhold som organisasjon, økonomi, produkt/produktutvikling, teknologi og produksjonskapasitet, salg, markedsføring og distribusjon. De eksterne arbeidsbetingelsene legger de ytre rammene for virksomheten og omfatter forhold som leverandører, konkurrenter, kunder, nye markeder, internasjonale forhold, lover og regler, miljøkrav og konjunktursvingninger.

Arbeidsbetingelsene vurderes og settes inn i en SWOT-analyse (strengths/styrker, weaknesses/svakheter, opportunities/muligheter og threats/trusler). Interne arbeidsbetingelser representerer styrker og svakheter. Eksterne arbeidsbetingelser representerer muligheter og trusler.

Bedriftens mål kan deles inn i overordnede mål, hoved- og delmål. De overordnede målene har lengst tidshorisont. Gode mål skal være realistiske, men likevel noe å strekke seg mot. De skal være målbare (kvantitative) og være tidsbestemte. Målene skal være klare og tydelige, og settes på en slik måte at de er motiverende og angir retning i arbeidet for alle ansatte. Målene kan samles i et målhierarki. Bedriftens utarbeider en strategi for hvordan målene skal nås.

Interessegrupper er de gruppene i omgivelsene som påvirker bedriften og som blir påvirket av bedriften. Noen viktige interessenter til de fleste bedrifter er: Eiere, ansatte, ledelsen, det offentlige, kundene og långivere. Bedriftens nettverk, ideelle organisasjoner og samfunnet for øvrig kan også være viktige interessegrupper.