Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Næringsutvikling og strukturendringer

13. Næringsutvikling og strukturendringer

Næringsutviklingen i Norge startet for alvor i begynnelsen av 1900-tallet. Industriutviklingen nådde sitt høydepunkt i begynnelsen av 1970-årene. Etter det har mange industribedrifter blitt nedlagt eller blitt flyttet til utlandet. Men nye industrier har vokst frem, blant annet i kjølvannet av olje- og gassutvinningen i Nordsjøen. I dag er olje- og gassindustrien Norges viktigste næring målt i verdi.

Med næringsliv menes mangfoldet av bedrifter som skaffer inntekter fra produksjon og salg av varer og tjenester på et marked. Verdiskaping vil si at varene og tjenestene som tilbys på markedet, er blitt tilført en verdi gjennom virksomheten til de næringsdrivende. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på den samlede verdien av det som produseres av varer og tjenester i næringsvirksomhet og offentlig sektor.

De tre hovednæringsgruppene er primærnæringen, sekundærnæringen og tertiærnæringen. Primærnæringen utnytter naturen til å fremstille råvarer. Sekundærnæringen videreforedler råvarene og omfatter også bergverksindustri, håndverksbedrifter, kraft og vannforsyning, bygg og anlegg og olje- og gassutvinning. Til tertiærnæringen hører virksomheter som selger varer, og som yter både private og offentlige tjenester.

Struktur vil si oppbygging eller sammensetning. Endringer i næringsstrukturen skyldes endringer i markedet, ny teknologi, sterkere konkurranse med utenlandske virksomheter, større grad av internasjonalisering, tilgangen til naturressurser, politiske beslutninger og lovgivning.