Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kjøp og salg – flere forretningstilfeller

4. Kjøp og salg – flere forretningstilfeller

Merverdiavgift er en generell avgift på kjøp av varer og tjenester. Den oppkreves og innbetales av næringsdrivende som er avgiftspliktige etter Lov om merverdiavgift. Det gjelder alle virksomheter med årlig omsetning og uttak på over kr 50 000. Merverdiavgift er en flerleddsavgift. Den enkelte næringsdrivende betaler inngående avgift ved kjøp, oppkrever utgående avgift ved salg og innbetaler differansen mellom utgående og inngående avgift til staten. Det betyr at hun står ansvarlig for å innbetale merverdiavgift av verdiøkningen (merverdien) på sitt ledd.

Ved kredittsalg blir inntekten registrert når vi utsteder en utgående faktura selv om innbetalingen kommer senere. Fordringen, som inkluderer merverdiavgift, blir ført til debet på en kundekonto. Når kunden betaler, krediteres kontoen.

Ved kredittkjøp blir utgiften registrert på en kostnadskonto (for eksempel 4300 Varekjøp) når vi mottar den inngående fakturaen. Kjøpesummen, inklusiv merverdiavgift, krediteres en leverandørkonto, og står som en gjeld i regnskapet inntil vi betaler. Da debiteres kontoen.

Regnskapet må innrettes slik at vi til enhver tid har full oversikt over alle transaksjoner med kunder og leverandører. Ved regnskapsavslutningen utarbeider vi en saldoliste som viser hva vi skylder hver enkelt leverandør. Summen av disse saldoene vises i utgående balanse på konto 2400 Leverandørgjeld. Tilsvarende utarbeides det saldoliste for alle kundefordringene. Summen vises i balansen på konto 1500 Kundefordringer.

En kreditnota er et korreksjonsbilag til en faktura. Den utstedes når det fakturerte beløpet av en eller annen grunn er for høyt og må rettes. Kreditnotaen føres på de samme kontoene som fakturaen ble ført på, men på motsatt side.

Kontantrabatt er et prisavslag kjøper får ved rask betaling. Fristen for å få rett på kontantrabatt er oppgitt i fakturaen. Kontantrabatten føres på de samme kontoene som fakturaen ble ført på, men på motsatt side av kontoene.