Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Avslutning av regnskap

5. Avslutning av regnskap

Tidsavgrensninger eller periodiseringer går ut på å korrigere resultatkontoene før vi overfører dem til Resultat. Kontoene skal vise korrekte inntekter og kostnader for perioden. Vi korrigerer dem derfor for beholdningsendringer og endringer i forskuddsbetalte eller skyldige beløp. Samtidig sørger vi for at alle eiendeler, egenkapital og gjeldsposter kommer med på balansekontoen.

Når en forskuddsbetalt post øker, er kostnaden mindre enn utgiften. Vi tidsavgrenser ved å postere endringen til kredit på kostnadskontoen og til debet den tilsvarende eiendelskontoen.

Når en forskuddsbetalt post minker, er kostnaden større enn utgiften. Vi tidsavgrenser ved å postere endringen til debet på kostnadskontoen og til kredit på den tilsvarende eiendelskontoen.

Når en gjeldspost øker, er kostnaden større enn utgiften. Vi tidsavgrenser ved å føre endringen til debet på kostnadskontoen og til kredit på den tilsvarende gjeldskontoen.

Når en gjeldspost minker, er kostnaden mindre enn utgiften. Vi tidsavgrenser ved å føre endringen til kredit på kostnadskontoen og til debet på den tilsvarende gjeldskontoen.

Et ansvarlig selskap har to eller flere eiere. Vi oppretter en egenkapitalkonto og en privatkonto for hver av eierne.

Egenkapitalen i et aksjeselskap finner vi på kontoene 2000 Aksjekapital og 2050 Annen egenkapital. Konto 2000 Aksjekapital er både innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.

Aksjeselskaper betaler skatten året etter at inntekten er tjent. Skatten skal betales i to terminer, 15. februar og 15. april. Eventuell restskatt skal betales tre uker etter at skatteoppgjøret foreligger. Normalt skjer det i september/oktober.

Skatten som betales i februar og april, kalles forskuddsskatt. Hvor mye som skal betales fremgår av forskuddsskatteseddelen som selskapet mottar ved begynnelsen av året. Restskatt/skatt som skal tilbakebetales, fremgår av skatteavregningen.

Aksjeselskapet bruker disse skattekontoene: 2500 Betalbar skatt, 2510 Skattebetaling og 8300 Skattekostnad.

I forbindelse med årsoppgjøret må selskapet beregne årets skattekostnad. Skattekostnaden utgjør 27 % (2014) av ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden debiteres konto 8300 Skattekostnad og krediteres konto 2500 Betalbar skatt. Konto 2500 skal avsluttes mot Balanse med et beløp som tilsvarer beregnet skatt på årets inntekt.

Årsoverskuddet i et aksjeselskap fremkommer etter at årets skattekostnad er trukket fra. Årsoverskuddet kan anvendes til utbytte til aksjonærene eller avsetning til annen egenkapital.

Utbyttet regnes i % av aksjekapitalens pålydende verdi eller som et kronebeløp per aksje. Fra utbyttet blir vedtatt og til det utbetales til aksjonærene, skal det føres som kortsiktig gjeld i balansen. Avsetningen til Annen egenkapital kalles selvfinansiering.

Et årsunderskudd skal dekkes så langt som mulig med annen egenkapital. Hvis annen egenkapital ikke strekker til, skal resten av underskuddet føres som udekket tap på konto 2080 Udekket tap. Et udekket tap reduserer den samlede egenkapitalen.