Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Regnskapsanalyse

7. Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse er vurderinger vi foretar av en virksomhets økonomiske tilstand og utvikling på grunnlag av regnskapsdata.

De forholdene vi ønsker å belyse er: Lønnsomheten (resultatet i forhold til omsetningen, og resultatet i forhold til investert kapital), finansieringen (hvordan anleggs- og omløpsmidler er finansiert, om virksomheten har tilstrekkelig driftskapital og en tilfredsstillende egenkapitalandel) og likviditeten (virksomhetens evne til å betale regninger etter hvert som de forfaller).

Hvert av disse forholdene belyses gjennom nøkkeltall hvor sentrale størrelser i regnskapet sees i forhold til andre størrelser. Nøkkeltallene vurderes i forhold til etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Også andre forhold enn de som uttrykkes gjennom nøkkeltallene trekkes inn i en helhetsvurdering av virksomhetens økonomiske sunnhetstilstand.

LØNNSOMHET vurderes i forhold til:

 1. Nøkkeltall for avkastning i % av investert kapital, rentabilitet
  • Totalkapitalens rentabilitet (eller bare totalrentabilitet)
  • Egenkapitalens rentabilitet før skatt
  • Egenkapitalens rentabilitet etter skatt
  • Gjennomsnittlig gjeldsrente
 2. Nøkkeltall for avkastning (resultat) i forhold til omsetningen/driftsinntektene
  • Bruttofortjeneste (i handelsbedrifter)
  • Driftsmargin
  • Resultatgrad

Ved vurdering av nøkkeltallene for lønnsomhet tar vi bl.a. hensyn til risiko knyttet til en rekke forhold på bedrifts- og samfunnsnivå, avkastning på alternative plasseringer, bransjetall, hvordan tallene utvikler seg og bedriftens livsfase.

Et minimumskrav er at egenkapitalrentabiliteten før skatt er større enn totalrentabiliteten. Dette er identisk med kravet om at totalrentabiliteten skal være større enn gjeldsrenten. Penger bedriften låner, må kaste mer av seg enn det som går med til å dekke rentekostnaden.

En vurdering av totalrentabiliteten tar gjerne utgangspunkt i risikofri markedsrente pluss et tillegg for risiko. Dette er vanskelig å fastsette. Derfor anbefales gjerne et generelt tillegg på 5–6 % for lav til middels risiko.

Tiltak for å bedre lønnsomheten: Vurdere økte priser, satse på produkter med høyere marginer, endre innkjøpspraksis, utnytte kapitalen bedre (unngå overinvesteringer i anleggsmidler, redusere lagringstid og kredittider) og effektivisere driften.

FINANSIERINGEN vurderes etter disse nøkkeltallene:

 • Forholdet mellom anleggsmidler og langsiktig kapital
 • Arbeidskapitalen i % av varelageret eller omløpsmidlene
 • Egenkapitalandelen
 • Likviditetsgradene

Det er et absolutt minimumskrav at alle anleggsmidlene er langsiktig finansiert, dvs. at summen av egenkapital og langsiktig gjeld er større enn anleggsmidlene. Det betyr at arbeidskapitalen er positiv. Arbeidskapitalen bør dekke en betryggende del av omløpsmidlene. Hva som er betryggende, avhenger blant annet av hvor lenge varene ligger på lager.

Egenkapitalandelen (EK i % av totalkapitalen) gir uttrykk for hvor solid bedriften er, dvs. hvilken evne den har til å tåle tap. Egenkapitalen skal være forsvarlig. Hva dette betyr avhenger igjen av risiko og omfanget av virksomheten. En tommelfingerregel vi ofte finner i lærebøker, er at egenkapitalen bør utgjøre 30 – 40 % av totalkapitalen. Med lav risiko er også lavere andeler fullt ut forsvarlig.

Tiltak for å bedre finansieringen: Øke arbeidskapitalen ved å sørge for et nøkternt nivå på anleggsmidlene, konvertere kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld (dvs. erstatte KG med LG), øke egenkapitalen gjennom innbetaling av ny egenkapital og større grad av selvfinansiering.

LIKVIDITET uttrykker bedriftens evne til å betale gjeld etter hvert som den forfaller. Likviditet vurderes etter:

 • Arbeidskapitalen (OM – KG) er den viktigste indikator på bedriftens likviditet. De ulike nøkkeltallene for arbeidskapitalen som er tatt med i avsnittet om finansiering gjelder også som nøkkeltall for likviditet.
 • Likviditetsgrad 1 som ideelt sett bør være 2 (200 %)
 • Likviditetsgrad 2 som ideelt sett bør være 1 (100 %)
 • Kassekredittordningen. Benyttet kassekreditt er en kortsiktig gjeldspost som ved normal drift ikke kreves nedbetalt. Ubenyttet kassekreditt er en likviditetsreserve.
 • Andre forhold: Kredittider kunder og leverandører og gjennomsnittlige lagringstid

Tiltak for å bedre likviditeten Se tiltak for å bedre lønnsomheten og finansieringen. Bedriften kan også søke om økt ramme for kassekreditten.